Porady językowe

Błędy i poprawność językowa

Błędy i poprawność językowa

Poprawność językowa jest to przestrzeganie obowiązujących norm językowych, natomiast błąd językowy jest to nieświadome naruszenie obowiązującej normy językowej. Z kolei normą językową nazywany regułę określającą jak należy posługiwać się ojczystym językiem.

Typy błędów

– błędy ortograficzne ( ort. )- polegają na naruszeniu zasad pisowni np. Paweł pospżątał swój pokój i zaprosił dziewczynę ( błędnie napisany wyraz pospżątał – przez „ż” poprawnie – posprzątał ).
– błędy interpunkcyjne ( i ) – jest to naruszenie norm w zakresie interpunkcji czyli: kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania, wielokropek, dwukropek, cudzysłów, nawias.
– błędy leksykalne ( leks. )/ słownikowe – jest to błąd polegający na użyciu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu lub w zniekształconej postaci np. błąd, który jest dość popularny – w tym momencie wysuwa się pytanie ( poprawna forma to nasuwa ).
– błędy frazeologiczne – czyli zniekształcenie stałych związków frazeologicznych np. tutaj tkwi pies pogrzebany ( powinno być leży, jest ).
– błędy słowotwórcze – jest to po prostu źle zbudowana forma wyrazu np. matkowy ( poprawna forma matczyny )
błędy fleksyjne – zła odmiana wyrazu np. zamiast tę – tą ( tą książkę, poprawna to forma tę książkę ).
– błędy składnikowe – wynika z niezgodnej z normą budowy wypowiedzeń, czyli błędny szyk wyrazów np. Jacek i Krzysiek siedzi na ławce ( poprawna forma to siedzą ).
– błędy stylistyczne – niedostosowanie środków językowych do charakteru i funkcji wypowiedzi, liczne powtórzenia tego samego.
– błędy logiczne – nielogiczny kontekst wypowiedzi
– błędy rzeczowe.

Chcesz dowiedzieć się fascynujących rzeczy o różnych dziedzinach edukacji? Spójrz na https://www.lajf.pl.